Privacywet AVG

Privacybeleid

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywet AVG in en verandert er heel wat op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

PrimaVoet verwerkt persoons gegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over onze verwerking van persoonsgegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens zoals deze verwerkt worden bij Pedicure Praktijk PrimaVoet:

Pedicure Praktijk PrimaVoet verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Van wie verwerkt PrimaVoet persoonsgegevens:

Let op:

Als je als client, vertegenwoordiger, organisatie of relatie persoonsgegevens aan Pedicure Praktijk PrimaVoet doorgeeft ben je verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. Je kan dit privacy statement aan hen gegeven. De medewerkers kunnen dan zien hoe PrimaVoet met clienten gegevens omgaat.

Verwerkt PrimaVoet ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijke gegevens, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. PrimaVoet verwerkt alleen gegevens omtrent u voetzorg behandeling. Gezondheidsgegevens zijn belangrijk om de juiste voetzorg te kunnen geven.

Hoe gaat PrimaVoet met u gegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard (dubbele inlogcode, afgesloten) en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Pedicure Praktijk PrimaVoet kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet hun functie toegang toe hebben.

Pedicure Praktijk PrimaVoet bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor Statistische doeleinden hanteren we 7 jaar bewaartermijn voor de persoonsgegevens.

Pedicure Praktijk deelt u persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pedicure Praktijk PrimaVoet blijft verantwoordelijk voor deze verwerking. Persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PrimaVoet en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jou persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij om een kopie van je legitimatiebewijs met het verzoek dit mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ ( Machine Readable Zone, de strook met nummers aan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo gauw mogelijk, maar altijd binnen 4 weken, op u verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

PrimaVoet neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzigingen zijn va misbruik, neem dan contact met [email protected] of via felicia 06 133 58 566

Waar kan je terecht met een vraag of klacht? 

Voor vragen of klachten of de verwerking van je persoonsgegevens door PrimaVoet kunt u contact opnemen :

Pedicure Praktijk PrimaVoet     t.a.v. Privacy Statement

Brilduiker 5a

DT Wildervank

Mobiel: 06 133 58 566

e-mail: [email protected]